Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) jest interdyscyplinarną jednostką badawczo – rozwojową prowadzącą prace nad wykorzystaniem technik jądrowych dla środowiska, zdrowia, medycyny oraz energetyki jądrowej

DLA ŚRODOWISKA

WYKORZYSTUJE
wiązkę elektronów do oczyszczania gazów spalinowych z dwutlenku siarki i tlenków azotu:
•Przemysłowa demonstracyjna instalacja jednoczesnego usuwania SO2 i NOx z gazów spalinowych przy użyciu wiązki elektronów;
Izotopy do badań znacznikowych:
•Prowadzi ocenę środowiskową wód gruntowych w otoczeniu kopalni odkrywkowych i zakładów przemysłowych;

WYTWARZA
aparaturę izotopową :
do kontroli zapylenia powietrza w pojedynczych punktach jak również w sieci monitoringu:
•Automatyczny miernik zapylenia powietrza AMIZ 2004G;
do kontroli pochłoniętej dawki promieniowania beta:
•Stanowisko dozymetryczne SD-50B;

PROWADZI USŁUGI
w zakresie kontroli szczelności i lokalizacji miejsc nieszczelnych
w obiektach technologicznych, instalacjach i rurociągach do transportu cieczy i gazów:
•Detektor nadążny do kontroli szczelności rurociągów;

DLA ZDROWIA

PROWADZI USŁUGI
w zakresie radiacyjnego utrwalania przypraw i ziół:
•Radiacyjna mikrobiologiczna dekontaminacja artykułów rolno-spożywczych;
w zakresie badania stosunków izotopowych
•Ocena autentyczności produktów spożywczych (soki, wina, miody etc.);
w zakresie stwierdzenia faktu przeprowadzenia napromieniowania badanych materiałów;
•Kontrola napromieniowanej żywności;

DLA MEDYCYNY

PROWADZI USŁUGI
w zakresie radiacyjnej sterylizacji produktów medycznych i przeszczepów tkankowych:
•Sterylizacja radiacyjna sprzętu medycznego jednokrotnego użytku przy wykorzystaniu
wiązki elektronów
•Opracowanie nowych typów radiofarmaceutyków;
•Ocena dawek pochłoniętych metodą dozymetrii biologicznej

DLA TECHNOLOGII I ENERGETYKI JĄDROWEJ

•Synteza paliwowych materiałów ceramicznych dla reaktorów wysokotemperaturowych i powielających;
•Radiochemiczne metody przerobu paliwa jądrowego;
•Metody dozymetrii biologicznej;
•Badania odporności radiacyjnej materiałów;
•Materiały o nowych właściwościach;
•Analiza materiałów rozszczepialnych i izotopów;