Państwowa Agencja Atomistyki

Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), jako centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, reguluje ustawa (29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 276 z późn. zm. ). Prezes PAA wykonuje swoje zadania przy pomocy Państwowej Agencji Atomistyki, której organizację wewnętrzną określa statut nadany przez Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. (M.P. Nr 33, poz.519 z późn. zm.).

Najważniejsze zadania Prezesa PAA

Przygotowanie przedsięwzięć prawnych, organizacyjnych i technicznych zapewniających bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną, uwzględniających zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne;

Nadzorowanie działalności, w której wykorzystywane są materiały jądrowe i źródła promieniowania jonizującego;

Monitorowanie sytuacji radiacyjnej kraju, w tym ocena zdarzeń radiacyjnych oraz doradztwo i pomoc w likwidacji ich skutków;

Mapa rozkładu mocy dawki promieniowania gamma, codziennie publikowana na stronie internetowej PAA

Wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

Udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce skutecznej (3,35 mSv) otrzymanej przez statystycznego mieszkańca Polski w 2007 roku

Wykonywanie zadań wynikających z zobowiązań RP w zakresie ewidencji, ochrony i kontroli materiałów jądrowych oraz innych dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

Prowadzenie działań związanych z informacją społeczną, edukacją popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie atomistyki;


Wybrane publikacje wydawane przez PAA

Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawach badań naukowych w zakresie atomistyki;

Współpraca z zagranicą w zakresie objętym ustawą Prawo atomowe, w tym reprezentowanie RP w następujących organizacjach międzynarodowych:

  • Wspólnota Euroatom,
  • Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w Wiedniu,
  •  Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) w Genewie,
  • Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych (ZIBJ) w Dubnej,
  • Organizacja Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w Wiedniu,
  • Agencja Energii Jądrowej OECD (Nuclear Energy Agency) w Paryżu,
  • Europejskie Towarzystwo Energii Atomowej (EAES);


Partnerzy współpracy międzynarodowej koordynowanej i realizowanej przez PAA

Wykonywanie zadań związanych z obrona cywilną kraju;


Lokalizacja stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

Przygotowywanie opinii do projektów działań związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby organów administracji rządowej i samorządowej.

Elektrownie jądrowe zlokalizowane w odległości do 310 km od granic Polski